خردل زراعی

تماس برای قیمت

نام علمی خردل سفید: Sinapis alba

درصد خلوص بذر خردل سفید: 99%

درصد قوه نامیه بذر خردل سفید: 98%

وزن هزار دانه بذر خردل سفید: 1/4 گرم

گیاه شناسی خردل سفید:

گیاهی است علفی، یکساله به ارتفاع 20 تا 60 سانتی متر و پوشیده از کرکهای خشن است. برگهای آن منقسم به قطعات مشخص و گلهای آن به رنگ زرد با بوئی مخصوص و نسبتاً مطبوع می باشد. 
میوه اش خورجین به طول 5/2 تا 4 سانتی متر و دارای حالت فاصله داراز ساقه است به علاوه قسمت تحتانی میوه که محتوی دانه می باشد دارای ناهمواریهای مشخص است در حالیکه قسمت انتهائی و عاری از دانه آن ، که طول نسبتاً زیادی از میوه را اشغال می کند، حالت مسطح و پوشیده از تار دارد. قسمت مورد استفاده گیاه دانه آن است. دانه خر دل سفید به بزرگی 5/1 تا 2 میلی متر و به وزن تقریباً 6 میلی گرم است. مغز دانه آن ،رنگ زرد دارد. 

نیاز اکولوزیکی خردل سفید:

گونه های خردل را در هر نوع خاکی می توان کشت کرد، ولی جهت افزایش عملکرد این گیاهان را باید در خاک های حاصلخیز کشت نمود. اگر چه کاشت این گیاهان در خاکهای سبک شنی مناسب تر است ولی رویش خردل در ماسه های بسیار نرم (ماسه بادی) و تهی از مواد و عناصر غذائی مطلوب نمی باشد و رشد و نمو خردل در چنین خاکهایی به کندی صورت میگیرد. بین آبیاری و عملکرد رابطه مستقیمی وجود دارد. بطوری که آبیاری سبب افزایش محصول می شود و کم آبی به طور بارزی سبب کاهش عملکرد دانه خواهد شد. از این رو آبیاری گیاهان در طول ماههای گرم و خشک سال ضرورت دارد. این گیاهان به سرما حساس نیستند. بذر در دمای 4 تا 5 درجه سانتی گراد نیز جوانه می زند. گیاهان جوان قادر به تحمل سرمای (5-) درجه سانتی گراد می باشند.رویش گونه های خردل در دمای بین 6/5 تا 9/24 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. PH خاک برای خردل سفید بین 5/4 تا 2/8 مناسب است. 

آماده سازی خاک برای کشت خردل سفید: 

خردل دوره رویشی کوتاهی دارد لذا افزودن کودها و سایر مواد غذایی در طول رویش آنها مناسب نمی باشد و گیاه قادر به جذب آنها نخواهد بود در فصل پائیز همراه زدن شخم متوسط، افزودن مواد غذایی مورد نیاز گیاه به خاک ضرورت دارد. ازت برای رویش خردل مناسب است ولی در اضافه کردن آن به خاک باید دقت نمود زیرا ازت سبب افزایش رشد رویشی خردل می شود برعکس از رشد زایشی آنها به نحو چشمگیری می کاهد. افزودن عناصر ضروری نظیر ازت ، فسفر ، پتاس به خاک هایی که در آنها خردل کشت میشود، باید به نسبتهای یکسان 1 : 1 : 1 انجام گیرد. در خاکهایی که خردل در آنها کشت می شود نیازی به افزودن کودهای حیوانی به آنها نیست، زیرا خاک نباید ماده آلی زیادی داشته باشد.اواخر اسفند سطح زمین و بستر خاک را برای کشت آماده می نمایند. 

تاریخ و فواصل کاشت خردل سفید:


این گیاهان را حتی الامکان باید خیلی زود کشت نمود زیرا نه تنها گیاهانی قوی و مقاوم به آفات و بیماریها بوجود می آیند بلکه نسبت به سرما هم مقاوم خواهند بود.اواخر زمستان زمان مناسبی برای کشت انواع خردل است. 

کاشت خردل سفید:

کاشت و تکثیر این گیاهان توسط بذر انجام می گیرد. از آنجائیکه خردلها بذور کوچکی دارند آنها را با ماشینهای بذر کار کشت می نمایند. برای خردل سفید فاصله ردیف های کاشت 25 تا 30 سانتیمتر مناسب است. تعداد گیاه در هر متر طول ردیف برای خردل سفید 30 تا 40 بوته مناسب است.عمق بذر برای انواع خردل در موقع کاشت بین 6 تا 2 سانتی متر باید باشد.پس از کاشت انجام غلتکی سبک برای تسریع در جوانه زنی بذور موثر است.  

داشت خردل سفید:

گسترش علف های هرز تاثیر نامطلوبی در رشد و عملکرد گونه های مختلف خردل دارد از این رو قبل از کاشت و نیز تهیه بستر عاری از علف هرز ضرورت دارد. مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاهان نیز ضروری است. قبل از کاشت می توان از علف کشهای مناسبی مانند اولیترف (Olitref)، ترفلان (Terflan) و یا تری فلورکس (Triflurex) به مقدار 4 تا 5 لیتر در هکتار استفاده نمود. 
بهتر است بین ردیفها کولتیواتوری به عمق 7 تا 15 سانتی متر زده شود. این کار نه تنها دراز بین بردن بقایای علف های هرز موثر است بلکه باعث تهویه خاک شده و رشد ریشه ها را نیز تقویت می‌کند. 
در صورتیکه بوته ها درطول ردیف متراکم باشند باید آنها را به تعداد مناسب تنک کرد. در طول رویش خر دل ممکن است آفات آنرا مورد حمله قرار دهند و خسارات زیادی به بار آورند. 
برای حفاظت زنبورهای عسل در مقابل سموم بهتر است در شب که زنبورهای عسل حداقل جمعیت را دارند از مواد شیمیایی آفت کش استفاده کرد. 

برداشت خردل سفید:

برداشت محصول بین ماههای تیر و مرداد و هنگامی انجام می گیرد که میوه ها به رنگ زرد درآمده باشند. میوه ها در ساعات ظهر تحت تاثیر آفتاب و یا گرمای روزانه قرار می گیرند و این امر امکان ریزش بذور و پراکنده شدن آنها را به اطراف افزایش می دهد که نقش موثری در کاهش عملکرد خواهد داشت. لذا صبح زود یا شب هنگام زمان مناسبی برای برداشت خواهد بود. محصول خردل را می توان در دو مرحله برداشت نمود. مرحله اول هنگامی که میوه ها هنوز کاملاً نرسیده اند در این مرحله پس از برداشت اندامهای حاوی میوه آنها را برای مدتی روی زمین قرار می دهند و چند روز بعد به وسیله کمباین آنها را برداشت می کنند چگونگی برداشت به شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. اگر اندامهای جمع آوری شده تحت تاثیر بارندگی یا عواملی جوی نامساعد قرار گیرند کیفیت محصول بشدت کاهش خواهد یافت برداشت یک مرحله ای در زمانی مناسب است که قسمت اعظم محصول رسیده باشد و رطوبت بذور بیشتر از 11 تا 12 درصد نباشد. دربرداشت یک مرحله جهت تسریع می توان از مواد شیمیایی (نظیر رگلون ، Reglon یا محلول یک درصد گراماکسون (Gramaxon) که سبب تسریع در خشک شدن و در نتیجه رسیدن بذور میشوند استفاده نمود. هنگام برداشت باید توجه داشت که از شکسته شدن بذور و مخلوط شدن آنها با بذور سایر گیاهان به خصوص گیاهان سمی جداً خودداری شود. 
پس از جمع آوری بذور چنانچه رطویبت آنها بیش از 11 تا 12 درصد باشد آنها را خشک و پس از تمیز کردن بسته بندی می نمایند.عملکرد خردل متفاوت است و بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه دارد بطوریکه عملکرد خردل سفید 5/0 تا 2/1 تن در هکتار است.

دامنه انتشار خردل سفید: 

جنوب کشور؛کوههای اطراف بوشهر 
خوزستان کوهنک، مسجد سلیمان، بین دزفول شوشتر خرابه های شوش 

 

نام علمی خردل سفید: Sinapis alba

درصد خلوص بذر خردل سفید: 99%

درصد قوه نامیه بذر خردل سفید: 98%

وزن هزار دانه بذر خردل سفید: 1/4 گرم

گیاه شناسی خردل سفید:

گیاهی است علفی، یکساله به ارتفاع 20 تا 60 سانتی متر و پوشیده از کرکهای خشن است. برگهای آن منقسم به قطعات مشخص و گلهای آن به رنگ زرد با بوئی مخصوص و نسبتاً مطبوع می باشد. 
میوه اش خورجین به طول 5/2 تا 4 سانتی متر و دارای حالت فاصله داراز ساقه است به علاوه قسمت تحتانی میوه که محتوی دانه می باشد دارای ناهمواریهای مشخص است در حالیکه قسمت انتهائی و عاری از دانه آن ، که طول نسبتاً زیادی از میوه را اشغال می کند، حالت مسطح و پوشیده از تار دارد. قسمت مورد استفاده گیاه دانه آن است. دانه خر دل سفید به بزرگی 5/1 تا 2 میلی متر و به وزن تقریباً 6 میلی گرم است. مغز دانه آن ،رنگ زرد دارد. 

نیاز اکولوزیکی خردل سفید:

گونه های خردل را در هر نوع خاکی می توان کشت کرد، ولی جهت افزایش عملکرد این گیاهان را باید در خاک های حاصلخیز کشت نمود. اگر چه کاشت این گیاهان در خاکهای سبک شنی مناسب تر است ولی رویش خردل در ماسه های بسیار نرم (ماسه بادی) و تهی از مواد و عناصر غذائی مطلوب نمی باشد و رشد و نمو خردل در چنین خاکهایی به کندی صورت میگیرد. بین آبیاری و عملکرد رابطه مستقیمی وجود دارد. بطوری که آبیاری سبب افزایش محصول می شود و کم آبی به طور بارزی سبب کاهش عملکرد دانه خواهد شد. از این رو آبیاری گیاهان در طول ماههای گرم و خشک سال ضرورت دارد. این گیاهان به سرما حساس نیستند. بذر در دمای 4 تا 5 درجه سانتی گراد نیز جوانه می زند. گیاهان جوان قادر به تحمل سرمای (5-) درجه سانتی گراد می باشند.رویش گونه های خردل در دمای بین 6/5 تا 9/24 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. PH خاک برای خردل سفید بین 5/4 تا 2/8 مناسب است. 

آماده سازی خاک برای کشت خردل سفید: 

خردل دوره رویشی کوتاهی دارد لذا افزودن کودها و سایر مواد غذایی در طول رویش آنها مناسب نمی باشد و گیاه قادر به جذب آنها نخواهد بود در فصل پائیز همراه زدن شخم متوسط، افزودن مواد غذایی مورد نیاز گیاه به خاک ضرورت دارد. ازت برای رویش خردل مناسب است ولی در اضافه کردن آن به خاک باید دقت نمود زیرا ازت سبب افزایش رشد رویشی خردل می شود برعکس از رشد زایشی آنها به نحو چشمگیری می کاهد. افزودن عناصر ضروری نظیر ازت ، فسفر ، پتاس به خاک هایی که در آنها خردل کشت میشود، باید به نسبتهای یکسان 1 : 1 : 1 انجام گیرد. در خاکهایی که خردل در آنها کشت می شود نیازی به افزودن کودهای حیوانی به آنها نیست، زیرا خاک نباید ماده آلی زیادی داشته باشد.اواخر اسفند سطح زمین و بستر خاک را برای کشت آماده می نمایند. 

تاریخ و فواصل کاشت خردل سفید:


این گیاهان را حتی الامکان باید خیلی زود کشت نمود زیرا نه تنها گیاهانی قوی و مقاوم به آفات و بیماریها بوجود می آیند بلکه نسبت به سرما هم مقاوم خواهند بود.اواخر زمستان زمان مناسبی برای کشت انواع خردل است. 

کاشت خردل سفید:

کاشت و تکثیر این گیاهان توسط بذر انجام می گیرد. از آنجائیکه خردلها بذور کوچکی دارند آنها را با ماشینهای بذر کار کشت می نمایند. برای خردل سفید فاصله ردیف های کاشت 25 تا 30 سانتیمتر مناسب است. تعداد گیاه در هر متر طول ردیف برای خردل سفید 30 تا 40 بوته مناسب است.عمق بذر برای انواع خردل در موقع کاشت بین 6 تا 2 سانتی متر باید باشد.پس از کاشت انجام غلتکی سبک برای تسریع در جوانه زنی بذور موثر است.  

داشت خردل سفید:

گسترش علف های هرز تاثیر نامطلوبی در رشد و عملکرد گونه های مختلف خردل دارد از این رو قبل از کاشت و نیز تهیه بستر عاری از علف هرز ضرورت دارد. مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاهان نیز ضروری است. قبل از کاشت می توان از علف کشهای مناسبی مانند اولیترف (Olitref)، ترفلان (Terflan) و یا تری فلورکس (Triflurex) به مقدار 4 تا 5 لیتر در هکتار استفاده نمود. 
بهتر است بین ردیفها کولتیواتوری به عمق 7 تا 15 سانتی متر زده شود. این کار نه تنها دراز بین بردن بقایای علف های هرز موثر است بلکه باعث تهویه خاک شده و رشد ریشه ها را نیز تقویت می‌کند. 
در صورتیکه بوته ها درطول ردیف متراکم باشند باید آنها را به تعداد مناسب تنک کرد. در طول رویش خر دل ممکن است آفات آنرا مورد حمله قرار دهند و خسارات زیادی به بار آورند. 
برای حفاظت زنبورهای عسل در مقابل سموم بهتر است در شب که زنبورهای عسل حداقل جمعیت را دارند از مواد شیمیایی آفت کش استفاده کرد. 

برداشت خردل سفید:

برداشت محصول بین ماههای تیر و مرداد و هنگامی انجام می گیرد که میوه ها به رنگ زرد درآمده باشند. میوه ها در ساعات ظهر تحت تاثیر آفتاب و یا گرمای روزانه قرار می گیرند و این امر امکان ریزش بذور و پراکنده شدن آنها را به اطراف افزایش می دهد که نقش موثری در کاهش عملکرد خواهد داشت. لذا صبح زود یا شب هنگام زمان مناسبی برای برداشت خواهد بود. محصول خردل را می توان در دو مرحله برداشت نمود. مرحله اول هنگامی که میوه ها هنوز کاملاً نرسیده اند در این مرحله پس از برداشت اندامهای حاوی میوه آنها را برای مدتی روی زمین قرار می دهند و چند روز بعد به وسیله کمباین آنها را برداشت می کنند چگونگی برداشت به شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. اگر اندامهای جمع آوری شده تحت تاثیر بارندگی یا عواملی جوی نامساعد قرار گیرند کیفیت محصول بشدت کاهش خواهد یافت برداشت یک مرحله ای در زمانی مناسب است که قسمت اعظم محصول رسیده باشد و رطوبت بذور بیشتر از 11 تا 12 درصد نباشد. دربرداشت یک مرحله جهت تسریع می توان از مواد شیمیایی (نظیر رگلون ، Reglon یا محلول یک درصد گراماکسون (Gramaxon) که سبب تسریع در خشک شدن و در نتیجه رسیدن بذور میشوند استفاده نمود. هنگام برداشت باید توجه داشت که از شکسته شدن بذور و مخلوط شدن آنها با بذور سایر گیاهان به خصوص گیاهان سمی جداً خودداری شود. 
پس از جمع آوری بذور چنانچه رطویبت آنها بیش از 11 تا 12 درصد باشد آنها را خشک و پس از تمیز کردن بسته بندی می نمایند.عملکرد خردل متفاوت است و بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه دارد بطوریکه عملکرد خردل سفید 5/0 تا 2/1 تن در هکتار است.

دامنه انتشار خردل سفید: 

جنوب کشور؛کوههای اطراف بوشهر 
خوزستان کوهنک، مسجد سلیمان، بین دزفول شوشتر خرابه های شوش 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display