فستوکا

فستوکا روبرا(Festuca rubra)-فستوکا اوینا(Festuca ovina)-فستوكا ارونديناسه(Festuca arundinacae)
تماس برای قیمت

 

درصد خلوص بذر فستوکا  : ۹۷٪

درصد قوه نامیه فستوکا : ۸۶٪

وزن هزاردانه فستوکا : ۲/۵ گرم

 

دستورالعمل کاشت و عملیات نگهداري چمن فستوکا 

1 -زمان کاشت بذر فستوکا باید طوري پیش بینی شود که قبل از شروع گرمـاي تابسـتانه یـا سـرماي زمستانه چمن کاملاً استقرار یابد.

2 -بستر کاشت باید خاك لومی باشد و مقدار کاشت بذر چمن فستوکا  ۲۵ گرم در هـر مترمربـع مـی باشد.

3 -به هنگام آبیاري، لازم است بستر کشت حداقل به عمق ۲۰-۱۵ سانتی متر آبیاري شود.

4 -از زمان کاشت بذر تا استقرار کامل که حدود سه ماه به طول مـی انجامـد دوره آبیـاري در روزهـاي اول تـا مرحله جوانه زنی روزي دو بار (صبح زود و عصر) و پس از جوانه زنی روزي یک بار (ترجیحاً عصـر هـا) مـی باشد.

5 -پس از استقرار کامل دوره آبیاري به طریق زیر می باشد: الف) در ماه هاي فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان هفت روز یک بار ب) در ماه هاي خرداد و شهریور شش روز یک بار ج) در ماه هاي تیر و مرداد پنج روز یک بار د) در ماه هاي اذر ودي وبهمن واسفند هشت روز یک بار

6-هنگامی که ارتفاع چمن به ۷ سانتی متررسید از ارتفاع ۴ سانتی متري سرزنی چمن انجام شود مقدار سـرزنی چمن در هر دور بیش از سی درصد نباشد. لازم است تیغه چمن زنی تیـز باشـد و رطوبـت مزرعـه در هنگـام سرزنی مقداري کمتر ازحد FC یا رطوبت مزرعه باشد.

 

 

 

درصد خلوص بذر فستوکا  : ۹۷٪

درصد قوه نامیه فستوکا : ۸۶٪

وزن هزاردانه فستوکا : ۲/۵ گرم

 

دستورالعمل کاشت و عملیات نگهداري چمن فستوکا 

1 -زمان کاشت بذر فستوکا باید طوري پیش بینی شود که قبل از شروع گرمـاي تابسـتانه یـا سـرماي زمستانه چمن کاملاً استقرار یابد.

2 -بستر کاشت باید خاك لومی باشد و مقدار کاشت بذر چمن فستوکا  ۲۵ گرم در هـر مترمربـع مـی باشد.

3 -به هنگام آبیاري، لازم است بستر کشت حداقل به عمق ۲۰-۱۵ سانتی متر آبیاري شود.

4 -از زمان کاشت بذر تا استقرار کامل که حدود سه ماه به طول مـی انجامـد دوره آبیـاري در روزهـاي اول تـا مرحله جوانه زنی روزي دو بار (صبح زود و عصر) و پس از جوانه زنی روزي یک بار (ترجیحاً عصـر هـا) مـی باشد.

5 -پس از استقرار کامل دوره آبیاري به طریق زیر می باشد: الف) در ماه هاي فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان هفت روز یک بار ب) در ماه هاي خرداد و شهریور شش روز یک بار ج) در ماه هاي تیر و مرداد پنج روز یک بار د) در ماه هاي اذر ودي وبهمن واسفند هشت روز یک بار

6-هنگامی که ارتفاع چمن به ۷ سانتی متررسید از ارتفاع ۴ سانتی متري سرزنی چمن انجام شود مقدار سـرزنی چمن در هر دور بیش از سی درصد نباشد. لازم است تیغه چمن زنی تیـز باشـد و رطوبـت مزرعـه در هنگـام سرزنی مقداري کمتر ازحد FC یا رطوبت مزرعه باشد.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display