فلفل دلمه

قوطی 100 و 250 گرمی
تماس برای قیمت

نام علمی فلفل: Capsicum annum

درصد خلوص بذر فلفل : ۹۸ درصد

درصد قوه نامیه بذر فلفل : ۹۰ درصد

وزن هزار دانه بذر فلفل : ۶/۵ گرم

فلفل از نظر گرده افشانی اغلب خود گشن است ولی به علت بزرگی گل قدرت زیاد و طولانی تلقیح دگر گرده افشانی نیز حتی بیش از گوجه فرنگی وجود دارد. پارتنو کارپی به ندرت در این گیاه بوجود می آید وزن هزاردانه بین ۶ تا ۷ گرم است و جوانه آن برون زمینی است.

ریشه اصلی فلفل دلمه ای عمیق و حداکثر تا ۸۰ سانتی متر عمق دارد- قدرت تولید ریشه نابجا در آن ضعیف است و همین دلیل کاشت عمیق نشا بی‌فایده است.

احتیاجات آب و هوایی نیز تقریباً شبیه گوجه فرنگی بوده و تا حدودی پرتوقع تر از آن است.

این گیاه برای رشد و نمو مناسب طالب نور و دما و آب زیادی است.

نور کم در ماه های زمستان باعث افتادن گل و غنچه و حتی در بعضی مواقع افتادن تمامی برگ‌ها می‌شود. از این نظر برای تولید نشا در مناطق معتدل و در ماه های زمستان از منابع نور مصنوعی استفاده می‌شود که حداقل شدت نور مورد نیاز (۵۰ کیلو لوکس) را تأمین کند.

فلفل سبز در مقابل دمای کم به وضوح عکس العمل نشان می‌دهد. حداقل میزان دما برای جوانه زنی ۱۱ درجه سانتی گراد و برای رشد و نمو بالای ۱۴ سانتی گراد است. این گیاه می‌تواند دمای ۲ درجه سانتی گراد را برای چند روزی تحمل کند. ولی در دراز مدت ریشه صدمه دیده و خسارت کلی به گیاه وارد می‌شود. دمای بالای ۳۰ درجه سانتی گراد نیز برای رشد و نمو مضر است و باعث کاهش عملکرد به دلیل افتادن گل‌ها و گاها افتادن میوه ها می‌شود. دلیل اصلی این پدیده را تلقیح ناقص می‌دانند که به علت جوانه زنی ناقص گرده ها و خشک شدن شدی کلاله به وجود می آید. دمای مناسب برای عمل لقاح بین ۱۸ تا ۲۲ در جه سانتی گراد است و بهتر است روز ها ۲۵ و شب ها ۱۶ سانتی گراد باشد. فلفل سبز سیستم ریشه ای ضعیفی دارد و گسترش آن در خاک کم است از این نظر به آب زیادی دارد. این نیاز به ویژه در اوایل دوره رشد محسوس است. رشد مناسب زمان به وجود می آید که مقدار آب موجود در خاک بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه باشد.

تنش خشکی در مدت رشد اولیه باعث کاهش اندازه گیاه می‌شود و می‌تواند موجب افتادن شکوفه و کاهش میوه دهی شود.

بذر و نشاء:

بذر فلفل دلمه ای در مجاورت دمای ۲۵ سانتی گراد طی مدت ۲ هفته جوانه میزند. مدت زمان پرورش نشا بستگی به میزان دما و زمان تنک کردن در خزانه دارد. این زمان پرورش طی فصل زمستان با استفاده از منابع نور مصنوعی (بیش از ۳ کیلو لوکس) حدود یک سوم کوتاه تر می‌شود. با اولین نشانه ظهور غنچه گل، یعنی نشا ها به اندازه کافی رشد کرده اند و می‌توانند به زمین اصلی منتقل شوند. چنانچه نشا ها مدت زیادتری در خزانه نگهداری شود، کلاهک ریشه که در حالت معمولی سفید است به رنگ قهوه ای در می آید که این خود باعث کندی رشدی گیاه در زمین اصلی و دیر رس شدن محصول می‌شود.

دمای خزانه تا هنگام جوانه زدن حدود ۲۵ درجه و پس از آن بین ۱۶ تا ۱۸ سانتی گرد است. نشاها تا آغاز تشکیل اولین غنچه گل در خزانه باقی می‌مانند. معمولاً برای کشت های مکانیزه از گلدان های تربی استفاده می‌شود. فواصل کاشت در زمین اصلی ۴۰*۵۰ یا ۵۰*۵۰ سانتی متر است. پس از کاشت در زمین اصلی و بلافاصله پس از رد اندک به علت رشد رویشی بهتر و قوی تر، اولین گل آ ن (شاه گل) کنده می‌شود. نشاها را برای تقویت و مقاوم کردن قبل از انتقال با محلول ۵ درصد سولفات پتاسیم محلول پاشی می‌کنند. در فلفل دلمه معمولاً ۲ تا ۳ شاخه را نگهداری کرده و بقیه را هرس می‌کنند. تقریباً پس ۸ هفته از کاشت نشا اولین برداشت محصول شروع شده و تا اواخر پاییز در این منطقه می‌توان به برداشت آن ادامه داد. با افزایش رنگ پذیری مقدار قند آن نیز افزایش میابد.

 

نام علمی فلفل: Capsicum annum

درصد خلوص بذر فلفل : ۹۸ درصد

درصد قوه نامیه بذر فلفل : ۹۰ درصد

وزن هزار دانه بذر فلفل : ۶/۵ گرم

فلفل از نظر گرده افشانی اغلب خود گشن است ولی به علت بزرگی گل قدرت زیاد و طولانی تلقیح دگر گرده افشانی نیز حتی بیش از گوجه فرنگی وجود دارد. پارتنو کارپی به ندرت در این گیاه بوجود می آید وزن هزاردانه بین ۶ تا ۷ گرم است و جوانه آن برون زمینی است.

ریشه اصلی فلفل دلمه ای عمیق و حداکثر تا ۸۰ سانتی متر عمق دارد- قدرت تولید ریشه نابجا در آن ضعیف است و همین دلیل کاشت عمیق نشا بی‌فایده است.

احتیاجات آب و هوایی نیز تقریباً شبیه گوجه فرنگی بوده و تا حدودی پرتوقع تر از آن است.

این گیاه برای رشد و نمو مناسب طالب نور و دما و آب زیادی است.

نور کم در ماه های زمستان باعث افتادن گل و غنچه و حتی در بعضی مواقع افتادن تمامی برگ‌ها می‌شود. از این نظر برای تولید نشا در مناطق معتدل و در ماه های زمستان از منابع نور مصنوعی استفاده می‌شود که حداقل شدت نور مورد نیاز (۵۰ کیلو لوکس) را تأمین کند.

فلفل سبز در مقابل دمای کم به وضوح عکس العمل نشان می‌دهد. حداقل میزان دما برای جوانه زنی ۱۱ درجه سانتی گراد و برای رشد و نمو بالای ۱۴ سانتی گراد است. این گیاه می‌تواند دمای ۲ درجه سانتی گراد را برای چند روزی تحمل کند. ولی در دراز مدت ریشه صدمه دیده و خسارت کلی به گیاه وارد می‌شود. دمای بالای ۳۰ درجه سانتی گراد نیز برای رشد و نمو مضر است و باعث کاهش عملکرد به دلیل افتادن گل‌ها و گاها افتادن میوه ها می‌شود. دلیل اصلی این پدیده را تلقیح ناقص می‌دانند که به علت جوانه زنی ناقص گرده ها و خشک شدن شدی کلاله به وجود می آید. دمای مناسب برای عمل لقاح بین ۱۸ تا ۲۲ در جه سانتی گراد است و بهتر است روز ها ۲۵ و شب ها ۱۶ سانتی گراد باشد. فلفل سبز سیستم ریشه ای ضعیفی دارد و گسترش آن در خاک کم است از این نظر به آب زیادی دارد. این نیاز به ویژه در اوایل دوره رشد محسوس است. رشد مناسب زمان به وجود می آید که مقدار آب موجود در خاک بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه باشد.

تنش خشکی در مدت رشد اولیه باعث کاهش اندازه گیاه می‌شود و می‌تواند موجب افتادن شکوفه و کاهش میوه دهی شود.

بذر و نشاء:

بذر فلفل دلمه ای در مجاورت دمای ۲۵ سانتی گراد طی مدت ۲ هفته جوانه میزند. مدت زمان پرورش نشا بستگی به میزان دما و زمان تنک کردن در خزانه دارد. این زمان پرورش طی فصل زمستان با استفاده از منابع نور مصنوعی (بیش از ۳ کیلو لوکس) حدود یک سوم کوتاه تر می‌شود. با اولین نشانه ظهور غنچه گل، یعنی نشا ها به اندازه کافی رشد کرده اند و می‌توانند به زمین اصلی منتقل شوند. چنانچه نشا ها مدت زیادتری در خزانه نگهداری شود، کلاهک ریشه که در حالت معمولی سفید است به رنگ قهوه ای در می آید که این خود باعث کندی رشدی گیاه در زمین اصلی و دیر رس شدن محصول می‌شود.

دمای خزانه تا هنگام جوانه زدن حدود ۲۵ درجه و پس از آن بین ۱۶ تا ۱۸ سانتی گرد است. نشاها تا آغاز تشکیل اولین غنچه گل در خزانه باقی می‌مانند. معمولاً برای کشت های مکانیزه از گلدان های تربی استفاده می‌شود. فواصل کاشت در زمین اصلی ۴۰*۵۰ یا ۵۰*۵۰ سانتی متر است. پس از کاشت در زمین اصلی و بلافاصله پس از رد اندک به علت رشد رویشی بهتر و قوی تر، اولین گل آ ن (شاه گل) کنده می‌شود. نشاها را برای تقویت و مقاوم کردن قبل از انتقال با محلول ۵ درصد سولفات پتاسیم محلول پاشی می‌کنند. در فلفل دلمه معمولاً ۲ تا ۳ شاخه را نگهداری کرده و بقیه را هرس می‌کنند. تقریباً پس ۸ هفته از کاشت نشا اولین برداشت محصول شروع شده و تا اواخر پاییز در این منطقه می‌توان به برداشت آن ادامه داد. با افزایش رنگ پذیری مقدار قند آن نیز افزایش میابد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display