ماشك سردسيري-ماشك گرمسيري-ماشک گل خوشه ای villosa-ماشک گل خوشه پانونیکا(vicia panonica)-ماشک گل خوشه ای (vicia sp )
تماس برای قیمت

نام علمی ماشک Vicia sativa

درصد خلوص بذر ماشک علوفه ای: ۹۵ درصد

درصد قوه نامیه بذر ماشک علوفه ای۹۰ درصد

وزن هزار دانه ماشک علوفه ای۴۰/۵ گرم

مراحل کاشت ماشک:

1- آماده سازی زمین برای کاشت ماشک: بستر بذر ماشك‌ ها بايد نرم و متراكم و خاك آن در زمان كاشت تا حدودي حاوي رطوبت باشد.  زمين هاي سنگين و كلوخه‌دار بايد شخم و ديسك زده شوند تا امكان جوانه زدن بذور را فراهم سازد. با اين حال امكان كاشت ماشك با حداقل خاك ورزي در تناوب گندم و در ميان بقاياي كاه و كلش با استفاده از ادوات مخصوص وجود دارد.

2- تاریخ کاشت ماشک: بهترين زمان کاشت آن در نقاط مختلف استان اول تا پايان مهر توصيه می گردد.

3- عمق و روش کاشت ماشک: در صورت کاشت با  دست يا بذر افشان، انتقال بذر به زير خاك بايد به وسيله يک ديسك سبک صورت ‌گيرد. در صورت استفاده از خطي‌كار، بسته به مناطق مختلف فاصله رديفها را ۲۰-۲۵ سانتي‌متر در نظر مي گيرند. عمق کاشت بايد حدود5-3 سانتیمتر باشد لذا استفاده از عميقکارهای متناسب شرايط مذکور بهتر می باشد.

4- مصرف کودهای شیمیایی برای ماشک: مصرف هر گونه کود شيميايی بر اساس نتايج آزمون خاک توصيه می گرددولی  جهت استقرار بهتر و افزايش عملكرد، كاربرد مقداري كود ازته به عنوان شروع كننده رشد كافي است.

5- مصرف باکتری های مخصوص ماشک: بر اساس تجزيه خاك منطقه موثرترين و با صرفه‌ترين روش تامین نیاز نیتروژن، تلقيح نژاد مناسب باكتريهاي همزيست (Rhizobium legominuzaram) با بذر ماشك‌ها مي‌باشد.

6- میزان و نوع بذر مصرفی و تراکم بوته ماشک: ميزان بذر برای تولید علوفه را بين ۱۲۰-۱۰۰ كيلوگرم در هكتار و بسته به شرايط كاشت و گونه ماشك،توصيه می گردد. جهت تولید بذر حداکثر ۸۰ کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود. 

مرحله داشت ماشک

1- کنترل علف های هرز ماشک: امکان کنترل شیمیایی علف های هرز نیز وجود دارد ولی چنانچه کشت ردیفی باشد می توان از کولتیواتور در بین ردیف ها استفاده نمود.

2- کنترل آفات و بيماريهای ماشک: آفات و بيماري هاي ماشك، مشترك با يونجه و ساير لگوم ها مي باشد. برگ خواران از حشراتي هستند كه مي توانند در مراحل اوليه رشد خسارت قابل توجهي به ماشك‌ها بزنند.  استفاده از طعمه مسموم سوین برای کنترل لاروها و سوسک ها در مرحله گیاهک موثر است.  ضمنا توصيه مي شود كه از كشت پي در پي ماشك در يك منطقه خودداري شده و نسبت به حذف علف هاي هرزي كه آفات و عوامل بيماري بر روي آنها تكثير يا زمستان گذراني مي‌كنند اقدام شود. 

مرحله برداشت ماشک

1- كود سبز ماشک: براي اين منظور ماشك را كه معمولا همراه با چاودار در پاييز كشت شده است در اواسط بهار شخم زده و زير خاك مي كنند. گفته مي شود كه هر هكتار ماشك مي تواند حدود ۶۰ كيلوگرم نيتروژن به خاك اضافه نمايد.

2- توليد بذر ماشک: برداشت ماشك جهت توليد بذر بسيار حساس است زيرا غلاف‌ها بطور همزمان به مرحله رسيدگي نمي رسند و تاخير در برداشت منجر به ريزش بذر مي شود. توصيه می شود كه در موقع رسيدگي كامل 90-80 درصد غلافهاي پايين، جهت  برداشت و بذرگيري از ماشك‌ها اقدام شود. برداشت در اين مرحله با كمباين نيز امكان پذير است.  

3- علوفه خشك ماشک: بهترين زمان برداشت علوفه خشک موقعی است كه اولين نيام‌ها به رشد كامل رسيده و دانه هاي درون اولين غلاف‌ها در مرحله خميري باشند. در صورتيكه هدف چراي آزاد دام در مزرعه باشد، بهترين زمان برداشت يا چراي دام مرحله ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گلدهي می باشد. بهترين زمان برداشت مخلوط ماشك با غلات نيز زماني است كه غلات درمرحله شيري يا اوايل مرحله خميري هستند و در اين زمان اولين غلافهاي ماشك رشد كرده و توسعه يافته اند.

 

نام علمی ماشک Vicia sativa

درصد خلوص بذر ماشک علوفه ای: ۹۵ درصد

درصد قوه نامیه بذر ماشک علوفه ای۹۰ درصد

وزن هزار دانه ماشک علوفه ای۴۰/۵ گرم

مراحل کاشت ماشک:

1- آماده سازی زمین برای کاشت ماشک: بستر بذر ماشك‌ ها بايد نرم و متراكم و خاك آن در زمان كاشت تا حدودي حاوي رطوبت باشد.  زمين هاي سنگين و كلوخه‌دار بايد شخم و ديسك زده شوند تا امكان جوانه زدن بذور را فراهم سازد. با اين حال امكان كاشت ماشك با حداقل خاك ورزي در تناوب گندم و در ميان بقاياي كاه و كلش با استفاده از ادوات مخصوص وجود دارد.

2- تاریخ کاشت ماشک: بهترين زمان کاشت آن در نقاط مختلف استان اول تا پايان مهر توصيه می گردد.

3- عمق و روش کاشت ماشک: در صورت کاشت با  دست يا بذر افشان، انتقال بذر به زير خاك بايد به وسيله يک ديسك سبک صورت ‌گيرد. در صورت استفاده از خطي‌كار، بسته به مناطق مختلف فاصله رديفها را ۲۰-۲۵ سانتي‌متر در نظر مي گيرند. عمق کاشت بايد حدود5-3 سانتیمتر باشد لذا استفاده از عميقکارهای متناسب شرايط مذکور بهتر می باشد.

4- مصرف کودهای شیمیایی برای ماشک: مصرف هر گونه کود شيميايی بر اساس نتايج آزمون خاک توصيه می گرددولی  جهت استقرار بهتر و افزايش عملكرد، كاربرد مقداري كود ازته به عنوان شروع كننده رشد كافي است.

5- مصرف باکتری های مخصوص ماشک: بر اساس تجزيه خاك منطقه موثرترين و با صرفه‌ترين روش تامین نیاز نیتروژن، تلقيح نژاد مناسب باكتريهاي همزيست (Rhizobium legominuzaram) با بذر ماشك‌ها مي‌باشد.

6- میزان و نوع بذر مصرفی و تراکم بوته ماشک: ميزان بذر برای تولید علوفه را بين ۱۲۰-۱۰۰ كيلوگرم در هكتار و بسته به شرايط كاشت و گونه ماشك،توصيه می گردد. جهت تولید بذر حداکثر ۸۰ کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود. 

مرحله داشت ماشک

1- کنترل علف های هرز ماشک: امکان کنترل شیمیایی علف های هرز نیز وجود دارد ولی چنانچه کشت ردیفی باشد می توان از کولتیواتور در بین ردیف ها استفاده نمود.

2- کنترل آفات و بيماريهای ماشک: آفات و بيماري هاي ماشك، مشترك با يونجه و ساير لگوم ها مي باشد. برگ خواران از حشراتي هستند كه مي توانند در مراحل اوليه رشد خسارت قابل توجهي به ماشك‌ها بزنند.  استفاده از طعمه مسموم سوین برای کنترل لاروها و سوسک ها در مرحله گیاهک موثر است.  ضمنا توصيه مي شود كه از كشت پي در پي ماشك در يك منطقه خودداري شده و نسبت به حذف علف هاي هرزي كه آفات و عوامل بيماري بر روي آنها تكثير يا زمستان گذراني مي‌كنند اقدام شود. 

مرحله برداشت ماشک

1- كود سبز ماشک: براي اين منظور ماشك را كه معمولا همراه با چاودار در پاييز كشت شده است در اواسط بهار شخم زده و زير خاك مي كنند. گفته مي شود كه هر هكتار ماشك مي تواند حدود ۶۰ كيلوگرم نيتروژن به خاك اضافه نمايد.

2- توليد بذر ماشک: برداشت ماشك جهت توليد بذر بسيار حساس است زيرا غلاف‌ها بطور همزمان به مرحله رسيدگي نمي رسند و تاخير در برداشت منجر به ريزش بذر مي شود. توصيه می شود كه در موقع رسيدگي كامل 90-80 درصد غلافهاي پايين، جهت  برداشت و بذرگيري از ماشك‌ها اقدام شود. برداشت در اين مرحله با كمباين نيز امكان پذير است.  

3- علوفه خشك ماشک: بهترين زمان برداشت علوفه خشک موقعی است كه اولين نيام‌ها به رشد كامل رسيده و دانه هاي درون اولين غلاف‌ها در مرحله خميري باشند. در صورتيكه هدف چراي آزاد دام در مزرعه باشد، بهترين زمان برداشت يا چراي دام مرحله ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گلدهي می باشد. بهترين زمان برداشت مخلوط ماشك با غلات نيز زماني است كه غلات درمرحله شيري يا اوايل مرحله خميري هستند و در اين زمان اولين غلافهاي ماشك رشد كرده و توسعه يافته اند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display