موسير

تماس برای قیمت

 نام علمی موسیر: Allium hirtifolium 

درصد خلوص بذر موسیر: ۹۵درصد

قوه نامیه بذر موسیر: ۶۵درصد

وزن هزار دانه بذر موسیر۹/۶گرم 

موسیر گیاهی است شبیه سیر که ریشه اش فقط یک پیاز درشت است. برگهایش باریک و دراز و گلهایش بنفش مایل به قرمزند. گل آذینش خوشه ٔ ساده است. در حدود 40 گونه از این گیاه شناخته شده که همگی در نواحی معتدل و مناطق بحرالرومی می رویند. برخی از گونه‌های موسیر را در باغ به عنوان گل زینتی نیز می‌کارند. پیاز این گیاه خوراکی است و در ترشیها و اغذیه بکار می‌رود و بویش از سیر کمتراست. 

خواص داروئی گیاه موسیر 

از فرآورده‌های موسیر برای کم کردن قند خون در افراد دیابتی مورد استفاده است و هم چنین از خواص گندزدائی آن برای دفع انگل ها همراه غذا از آن استفاده می‌شده است و علاوه بر آن برای ضدعفونی کردن آب مورد استفاده داشته است. 

ريخت شناسي موسیر 

موسیر گياهي است پايا و قسمت زير زميني اش متورم كه ريشكها از آن بيرون آمده و اين تورم كه روي آنها پوششي سفيد رنگ ياصورتي پوشانيده است.برگهاي آن نواري بهرنگ سبز تيره - گلها كوچك - صورتي يا مايل به سبز كه به صورت يك چتر درانتهاي ساقه استوانه اي گلدهنده به ارتفاع 50 -60 سانتيمتر ظاهر ميشود و دانه هاي آن سياه است. 

 تركيبات شيميايي موسیر 

موسير از نظر تركيبات شيميايي داراي حدود 1-0/06 درصد اسانس ميباشد كه شامل آليل پروپيل - دي سولفيد و دو تركيبگوگردي ميباشدهمچنين داراي آليسين - آليساتين 1و2ميباشد . 

 خواص درماني موسیر 

بادشكن - ضد عفوني كننده - پايين آورندهفشار خون - بازدارنده رشد جرمهاي گرام نگاتيو گروههاي تيفوئيد و شبه حصبه ياپاراتيفوئيد و ورم روده كوچكميباشد - همچنين خاصيت جرم كشي دارد و همچنين موجب اتساع شريانها و رفع تصلب شرائين ميشود مدر - قاعده آور - معرق و ضد سم است .همچنين براي تصفيه آواز - رفع نفس تنگي - فراموشي - فلج - رعشه واكثر بيماريهايعصبي مفيداستدردهاي مفاصل - سياتيك - نقرس - درد لگن خاصره و امثال اينها را تسكين ميدهد و براي قطع اخلاط غليظه - دفعبادهاي تهي گاهخارج ساختنزالوي در حلق مانده - براي اخراج اقسام كرم معده و كرم كدو مفيد است . در سردمزاجان براي تقويت نيروي جنسيو افزايش توليد اسپرم مفيد است. 

كشت و اهلي كردن موسير  

 موسير بيشتر در شيبهاي جنوبي و همچنين در خاكهاي Entisoils رشد و نمو دارد و همچنين گياهيست مقاوم سرما و براي ادامه حيات بايستي يك دوره زمستان‌گذراني را سپري نمايد و از لحاظ فنولوژي موسير گياهيست كه در اوايل فروردين ماه جوانه و برگدار شده و در اوايل خرداد ماه به گل مي‌نشيند و اواسط خرداد ماه بذر مي‌دهد و در اوايل تير ماه زمان بهره‌برداري آن فرا مي‌رسد. با توجه به كشت مشاهده‌اي كه صورت گرفت مشخص گرديد اين گياه به صورت زراعي مي‌تواند رشد و نمو نمايد و با مطالعه مراحل فنولوژي آن مشخص گرديد تفاوت چنداني از نظر مراحل رشد با زيستگاه اصل ندارد. با توجه به تيمار كودي كه در يك آزمايش بلوك كاملا تصادفي بكار برده شد مشخص گرديد كود فسفات آمونيوم تاثيري بر عملكرد موسير در واحد سطح ندارد چرا كه اختلاف معني‌داري در تيمارها و تكرارها مشاهده نشد. 

کاشت موسیر :

موسیر،گیاهیست پیازی و بندرت بذر میدهد، فقط پیازهای کوچکی در بهار تولید میکند. بهترتیبی که از هر پیاز چندین پیاز کوچک جدید بوجود میآید. در واقع هر پیاز یک دسته پیاز مشابه خود ایجاد مینماید و تکثیر آن توسط همین پیازهای کوچک صورت میگیرد .برای کاشت یکصدمتر مربع زمین حدود ۱۲ تا ۱۵کیلوگرم از این پیازهای کوچک مورد نیاز میباشد.
 آب و هوا و خاک مورد نیاز موسیر :

موسیر، در هر آب و هوا و خاک سالمی میروید و محصول خوب و کافی میدهد . رطوبت زیاد و کود تازه حیوانی موجب پوسیدگی و از بین رفتن محصول میگردد . 

 روشکاشت موسیر :

این گیاه را به صورت خطی میکارند. فاصله بین خطوط ۲۰ سانتیمتر و فاصله بوته ها روی خطوط ۱۵سانتیمتر مناسب است. به این منظور بایستی زمین را قبلا نرم و حاضر نموده و پیازهای کوچک را در خاک فرو کرد، به ترتیبی که در عمق حدود دو سانتی متر زیر خاک قرار گیرند.

 

 

 

 

 نام علمی موسیر: Allium hirtifolium 

درصد خلوص بذر موسیر: ۹۵درصد

قوه نامیه بذر موسیر: ۶۵درصد

وزن هزار دانه بذر موسیر۹/۶گرم 

موسیر گیاهی است شبیه سیر که ریشه اش فقط یک پیاز درشت است. برگهایش باریک و دراز و گلهایش بنفش مایل به قرمزند. گل آذینش خوشه ٔ ساده است. در حدود 40 گونه از این گیاه شناخته شده که همگی در نواحی معتدل و مناطق بحرالرومی می رویند. برخی از گونه‌های موسیر را در باغ به عنوان گل زینتی نیز می‌کارند. پیاز این گیاه خوراکی است و در ترشیها و اغذیه بکار می‌رود و بویش از سیر کمتراست. 

خواص داروئی گیاه موسیر 

از فرآورده‌های موسیر برای کم کردن قند خون در افراد دیابتی مورد استفاده است و هم چنین از خواص گندزدائی آن برای دفع انگل ها همراه غذا از آن استفاده می‌شده است و علاوه بر آن برای ضدعفونی کردن آب مورد استفاده داشته است. 

ريخت شناسي موسیر 

موسیر گياهي است پايا و قسمت زير زميني اش متورم كه ريشكها از آن بيرون آمده و اين تورم كه روي آنها پوششي سفيد رنگ ياصورتي پوشانيده است.برگهاي آن نواري بهرنگ سبز تيره - گلها كوچك - صورتي يا مايل به سبز كه به صورت يك چتر درانتهاي ساقه استوانه اي گلدهنده به ارتفاع 50 -60 سانتيمتر ظاهر ميشود و دانه هاي آن سياه است. 

 تركيبات شيميايي موسیر 

موسير از نظر تركيبات شيميايي داراي حدود 1-0/06 درصد اسانس ميباشد كه شامل آليل پروپيل - دي سولفيد و دو تركيبگوگردي ميباشدهمچنين داراي آليسين - آليساتين 1و2ميباشد . 

 خواص درماني موسیر 

بادشكن - ضد عفوني كننده - پايين آورندهفشار خون - بازدارنده رشد جرمهاي گرام نگاتيو گروههاي تيفوئيد و شبه حصبه ياپاراتيفوئيد و ورم روده كوچكميباشد - همچنين خاصيت جرم كشي دارد و همچنين موجب اتساع شريانها و رفع تصلب شرائين ميشود مدر - قاعده آور - معرق و ضد سم است .همچنين براي تصفيه آواز - رفع نفس تنگي - فراموشي - فلج - رعشه واكثر بيماريهايعصبي مفيداستدردهاي مفاصل - سياتيك - نقرس - درد لگن خاصره و امثال اينها را تسكين ميدهد و براي قطع اخلاط غليظه - دفعبادهاي تهي گاهخارج ساختنزالوي در حلق مانده - براي اخراج اقسام كرم معده و كرم كدو مفيد است . در سردمزاجان براي تقويت نيروي جنسيو افزايش توليد اسپرم مفيد است. 

كشت و اهلي كردن موسير  

 موسير بيشتر در شيبهاي جنوبي و همچنين در خاكهاي Entisoils رشد و نمو دارد و همچنين گياهيست مقاوم سرما و براي ادامه حيات بايستي يك دوره زمستان‌گذراني را سپري نمايد و از لحاظ فنولوژي موسير گياهيست كه در اوايل فروردين ماه جوانه و برگدار شده و در اوايل خرداد ماه به گل مي‌نشيند و اواسط خرداد ماه بذر مي‌دهد و در اوايل تير ماه زمان بهره‌برداري آن فرا مي‌رسد. با توجه به كشت مشاهده‌اي كه صورت گرفت مشخص گرديد اين گياه به صورت زراعي مي‌تواند رشد و نمو نمايد و با مطالعه مراحل فنولوژي آن مشخص گرديد تفاوت چنداني از نظر مراحل رشد با زيستگاه اصل ندارد. با توجه به تيمار كودي كه در يك آزمايش بلوك كاملا تصادفي بكار برده شد مشخص گرديد كود فسفات آمونيوم تاثيري بر عملكرد موسير در واحد سطح ندارد چرا كه اختلاف معني‌داري در تيمارها و تكرارها مشاهده نشد. 

کاشت موسیر :

موسیر،گیاهیست پیازی و بندرت بذر میدهد، فقط پیازهای کوچکی در بهار تولید میکند. بهترتیبی که از هر پیاز چندین پیاز کوچک جدید بوجود میآید. در واقع هر پیاز یک دسته پیاز مشابه خود ایجاد مینماید و تکثیر آن توسط همین پیازهای کوچک صورت میگیرد .برای کاشت یکصدمتر مربع زمین حدود ۱۲ تا ۱۵کیلوگرم از این پیازهای کوچک مورد نیاز میباشد.
 آب و هوا و خاک مورد نیاز موسیر :

موسیر، در هر آب و هوا و خاک سالمی میروید و محصول خوب و کافی میدهد . رطوبت زیاد و کود تازه حیوانی موجب پوسیدگی و از بین رفتن محصول میگردد . 

 روشکاشت موسیر :

این گیاه را به صورت خطی میکارند. فاصله بین خطوط ۲۰ سانتیمتر و فاصله بوته ها روی خطوط ۱۵سانتیمتر مناسب است. به این منظور بایستی زمین را قبلا نرم و حاضر نموده و پیازهای کوچک را در خاک فرو کرد، به ترتیبی که در عمق حدود دو سانتی متر زیر خاک قرار گیرند.

 

 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display