چغندر لبوئی

تماس برای قیمت

نام علمی چغندر لبویی: Beta vulgaris var conditiva beetroot

درصد خلوص بذر چعندر لبویی: 98%

درصد قوه نامیه بذر چغندر لبویی: 95%

وزن هزاردانه چغندر لبویی: 20 گرم 

در حدود چهار قرن قبل از ميلاد بخواص درماني چغندر آَشنا بوده و از آن استفاده مي كرده اند . چغندر بطور بومي در ناحيه مديترانه و شرق اروپا وجود داشته است و در حال حاضر در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود . چغند دو نوع  مي باشد يك نوع آن چغندر معمولي است برنگ بنفش تيره و يا قرمز، و نوع ديگر آن چغندر قند است برنگ زرد روشن كه بمقدار بسيار زياد در نقاط مختلف دنيا براي استفاده از شكر آن کشت می شود. چغندر گیاهی یکساله تا چندساله است. در سال اول برگهای روزت با دمبرگ نسبتاً طولانی تولید میکند  و در سال دوم به فاز زایشی میرود.اغلب گیاهان این خانواده ،هالوفیت و پساموفیت هستند و دارای اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی می‌باشند. خانواده Chenopodiaceae عمدتا علفی و یکساله‌اندولی در میان آنها انواع چند ساله، درختچه‌ای و بندرت درختی هم مشاهده می‌شود.چغندر در سال اول تولیدریشه متورم و ضخیم و مغزدار می کند که پر از مواد غذایی است و در سالدوم تولید ساقه سفت گل دهنده و بذر می نماید. گرده افشانی با باد و یا حشرات انجام می گیرد.

سازگاری چغندر لبویی:

این گیاه خود را به هر نوع آب و هوایی وفق می دهدولی بهترین رویش در آب هوایی صورت می گیرد که دارای دمای متوسط و رطوبت نسبی زیادباشد روزهای تقریباً کوتاه (روزهایی با ۱۰ ساعت روشنایی) یا گرمای زیاد در افزایشوزن و رشد برگها، زیاد شدن سطح برگ و سطح کربن گیری تعادل مطلوبی به وجود می آورد. مرحله زایشی با ازبین رفتن حالتطوقه ای شکل برگها در گیاه آغاز شده و ساقه گلدهنده تا ارتفاع ۱/۵ متر بوجود می آید مرحله زایشی در اثر بهارش بوجود می آید ومحدوده دما برای بهارش بین صفر تا 18 درجه سانتی گراد است. روزهای بلند نیز مضافاًدر به گل و بذر نشستن این گیاه تاثیر دارد. بر عکس دمای زیاد تاثیر گل زدایی دارد.                                         

حرارت مورد نیاز برای کاشت چغندر لبویی:

چغندر لبویی نسبت به آب و هوا زیاد حساس نیست ولی در هوای ملایم و خنک رشد خوبیدارد. هوای گرم باعث می شود که رنگ ریشه چغندر که باید قرمز شود به سفیدی گرایشیابد یا از قند آن کاسته شود.

خاک مناسب برای کاشت چغندر لبویی:

زمین های بسیار سنگین به علت مشکل بودن عملیات زراعیو بد شکل شدن ریشه ها و زمین های بسیار سبک به دلیل عدم نگهداری آب در آن برای کشتاین گیاه مناسب نیست لذا زمین لومی با رس و شن متوسط مد نظر است. مناسب ترین pH خاک برای این گیاه بین ۶/۸ تا ۷/۲ است.

کاشت چغندر لبویی:

گرچه در بعضی کشورها در مورد چغندر نشاء کاری هم صورت می گیرد لیکن معمولاً بذر را مستقیماً در محل اصلی می کارند. کشت این گیاه ممکن است به صورت دست پاش یا ردیفی و یا به صورت نشتی انجام شود در مناطق سردسیر به محض بر طرف شدن سرما کشت انجام می شود. ولی در مناطق گرمسیردر اوایل پائیز یا اواخر پائیز کشت انجام  می شود. در مناطق سردسیر معمولاً اولینتاریخ کشت ۳ تا ۴ هفته قبل از آخرین یخبندان بهاره است.

داشت چغندر لبویی: 

 

بوته هارا به فواصل ۱۰ سانتی متر از یکدیگر تنک می کنند. دفع علف های هرز در کشت های ردیفی با  کولتیواتور و یا با ادوات دستی باغبانی صورت می گیرد.

 

کود مورد نیاز برای چغندر لبویی:

چنانچه کود دامی پوسیده در اختیار باشد، استفاده از آن توصیه می گردد. مقدار کودشیمیایی با توجه به نوع خاک و مقدار عناصر موجود در خاک حدود ۱۲۰ کیلوگرم ازت (دردو مرحله) ۱۲۰ کیلوگرم P2O5 و ۲۴۰ کیلو گرم K2O در هر هکتار است. 

برداشت چغندر لبویی:

وقتی که ریشه چغندر به اندازه کافی رشد کرد و قطر آنبین ۵ تا ۶ سانتی متر رسید موقع مناسبی برای برداشت     می باشد. اگر قطر ریشه بیش ازاین باشد، خشبی و سخت شده، از کیفیت آن کاسته می شود.

استانداردهای بذر در چغندر

سطح بذر زرد کمرنگ تا قهوه ای فندقی  است.بذور مدور یا بیضی شکل و به هم فشرده اند.  طول بذر آنها بین 4/2-8/2 سانتیمتر وعرض بذر2-4/2 سانتیمتراست.کروموزوم آنها 36-27-18=n2  است.

 

نام علمی چغندر لبویی: Beta vulgaris var conditiva beetroot

درصد خلوص بذر چعندر لبویی: 98%

درصد قوه نامیه بذر چغندر لبویی: 95%

وزن هزاردانه چغندر لبویی: 20 گرم 

در حدود چهار قرن قبل از ميلاد بخواص درماني چغندر آَشنا بوده و از آن استفاده مي كرده اند . چغندر بطور بومي در ناحيه مديترانه و شرق اروپا وجود داشته است و در حال حاضر در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود . چغند دو نوع  مي باشد يك نوع آن چغندر معمولي است برنگ بنفش تيره و يا قرمز، و نوع ديگر آن چغندر قند است برنگ زرد روشن كه بمقدار بسيار زياد در نقاط مختلف دنيا براي استفاده از شكر آن کشت می شود. چغندر گیاهی یکساله تا چندساله است. در سال اول برگهای روزت با دمبرگ نسبتاً طولانی تولید میکند  و در سال دوم به فاز زایشی میرود.اغلب گیاهان این خانواده ،هالوفیت و پساموفیت هستند و دارای اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی می‌باشند. خانواده Chenopodiaceae عمدتا علفی و یکساله‌اندولی در میان آنها انواع چند ساله، درختچه‌ای و بندرت درختی هم مشاهده می‌شود.چغندر در سال اول تولیدریشه متورم و ضخیم و مغزدار می کند که پر از مواد غذایی است و در سالدوم تولید ساقه سفت گل دهنده و بذر می نماید. گرده افشانی با باد و یا حشرات انجام می گیرد.

سازگاری چغندر لبویی:

این گیاه خود را به هر نوع آب و هوایی وفق می دهدولی بهترین رویش در آب هوایی صورت می گیرد که دارای دمای متوسط و رطوبت نسبی زیادباشد روزهای تقریباً کوتاه (روزهایی با ۱۰ ساعت روشنایی) یا گرمای زیاد در افزایشوزن و رشد برگها، زیاد شدن سطح برگ و سطح کربن گیری تعادل مطلوبی به وجود می آورد. مرحله زایشی با ازبین رفتن حالتطوقه ای شکل برگها در گیاه آغاز شده و ساقه گلدهنده تا ارتفاع ۱/۵ متر بوجود می آید مرحله زایشی در اثر بهارش بوجود می آید ومحدوده دما برای بهارش بین صفر تا 18 درجه سانتی گراد است. روزهای بلند نیز مضافاًدر به گل و بذر نشستن این گیاه تاثیر دارد. بر عکس دمای زیاد تاثیر گل زدایی دارد.                                         

حرارت مورد نیاز برای کاشت چغندر لبویی:

چغندر لبویی نسبت به آب و هوا زیاد حساس نیست ولی در هوای ملایم و خنک رشد خوبیدارد. هوای گرم باعث می شود که رنگ ریشه چغندر که باید قرمز شود به سفیدی گرایشیابد یا از قند آن کاسته شود.

خاک مناسب برای کاشت چغندر لبویی:

زمین های بسیار سنگین به علت مشکل بودن عملیات زراعیو بد شکل شدن ریشه ها و زمین های بسیار سبک به دلیل عدم نگهداری آب در آن برای کشتاین گیاه مناسب نیست لذا زمین لومی با رس و شن متوسط مد نظر است. مناسب ترین pH خاک برای این گیاه بین ۶/۸ تا ۷/۲ است.

کاشت چغندر لبویی:

گرچه در بعضی کشورها در مورد چغندر نشاء کاری هم صورت می گیرد لیکن معمولاً بذر را مستقیماً در محل اصلی می کارند. کشت این گیاه ممکن است به صورت دست پاش یا ردیفی و یا به صورت نشتی انجام شود در مناطق سردسیر به محض بر طرف شدن سرما کشت انجام می شود. ولی در مناطق گرمسیردر اوایل پائیز یا اواخر پائیز کشت انجام  می شود. در مناطق سردسیر معمولاً اولینتاریخ کشت ۳ تا ۴ هفته قبل از آخرین یخبندان بهاره است.

داشت چغندر لبویی: 

 

بوته هارا به فواصل ۱۰ سانتی متر از یکدیگر تنک می کنند. دفع علف های هرز در کشت های ردیفی با  کولتیواتور و یا با ادوات دستی باغبانی صورت می گیرد.

 

کود مورد نیاز برای چغندر لبویی:

چنانچه کود دامی پوسیده در اختیار باشد، استفاده از آن توصیه می گردد. مقدار کودشیمیایی با توجه به نوع خاک و مقدار عناصر موجود در خاک حدود ۱۲۰ کیلوگرم ازت (دردو مرحله) ۱۲۰ کیلوگرم P2O5 و ۲۴۰ کیلو گرم K2O در هر هکتار است. 

برداشت چغندر لبویی:

وقتی که ریشه چغندر به اندازه کافی رشد کرد و قطر آنبین ۵ تا ۶ سانتی متر رسید موقع مناسبی برای برداشت     می باشد. اگر قطر ریشه بیش ازاین باشد، خشبی و سخت شده، از کیفیت آن کاسته می شود.

استانداردهای بذر در چغندر

سطح بذر زرد کمرنگ تا قهوه ای فندقی  است.بذور مدور یا بیضی شکل و به هم فشرده اند.  طول بذر آنها بین 4/2-8/2 سانتیمتر وعرض بذر2-4/2 سانتیمتراست.کروموزوم آنها 36-27-18=n2  است.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display