You are running a Trial version of Nop Rich Blog

بذر زلف پیرزن یا شال دم یا استپی ریش دار موجود شد.

بذر زلف پیرزن یا شال دم یا استپی ریش دار موجود شد.

 

گستره رویشی گیاه در مناطقی با بارندگی 150تا 400 میلی متر است ولی غالباً در مناطق با 220میلی متر دیده می شود تا 45 درجه سانتگراد مقاوم بوده و همچنان دمای مطلق 28- در جه سانتی گراد را مقامت نماید.

از نظر فنولوژی  رشد رویشی از اواسط تا 11 فروردین گلدهی از اوّل اردیبهشت تا اواخر اردیبهشت، تشکیل بذر از اوّل خرداد تا پایان خرداد غالباً رسیدگی بذر در 20 خرداد در مناطق مختلف انجام می شود.

در مناطق مختلف کشور مانند مناطق خشک بیابانی سرد، در عرصه های نیمه خشک وجود دارد، در مناطق نیمه استپی بچشم می خورد. در استان اصفهان، استان مرکزی و استان قم و یزد بسیار بچشم می خورد. مجموع GDD با ضریب حرارتی آن از 2430 تا 2628 متغیر بود و در مناطق اصفهان و سلفچگان مجموع مراحل رویشی و زایشی بین 70 تا 168 روز متغیر بوده و مجموع انژی گرمائی دریافت شده از 1225 تا 2435 درجه سانتیگراد متغیر است.

در استانهای اصفهان، خراسان، فارس، کرمان، یزد، قم، مرکزی بیشتر از بقیه کشور دیده می شود. این گیاه جز گیاهان علوفه ای خوشخوراک بوده و از گونه های عالی ثبت کننده خاک به شمار می رود.

درحال حاضر این گیاه در حد 2 تا 3 تن بصورت خوشه چین در شرکت وجود دارد که می تواند دراختیار ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گیرد. این بذور با خلوص بسیار بالا و قوه نامیه 85% عرضه می گردد.

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display