مرزه موتیکا

گونـه mutica گیاهی است چندساله، بوته هاي با قاعده نسـبتاً چـوبی ، زمـان گلدهی این گونه در رویشگاه اصلی فصل پاییز می باشـد. از نظر دامنه پراکنش عموما در نواحی شمالی ایران مانند استان مازندران و خراسان شمالی در ارتفاع 800 تا 1650 متـري پراکنش دارد. این گونه علاوه بر ایران در کشور ترکمنسـتان نیز پراکنش دارد.
باریـک بودن برگ در گونه S. mutica و نیز شاخه هاي باریک، تابدار و پوشیده از کرك هاي کوتاه خاکسـتري رنـگ از ویژگی هاي سازگاري با شرایط کشـت دیم و عامـل کـاهش تبخیـر و تحمـل خشـکی و کـم آبـی می باشد
گونـه S. mutica بـا میانگین ارتفـاع بـیش از 50 سـانتی متـر رشد دارد.

 

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display